Publicerat 18 juni 2015 i kategorin Artiklar

Arv i internationella situationer

Regeringen har i en proposition lämnat förslag till kompletterande svenska lagregler som behövs för att EUs arvsförordning ska kunna tillämpas i Sverige.

I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att en svensk medborgare som avlider var bosatt utomlands. Det kan skapa problem då arvsreglerna kan vara vitt skilda i olika länder. Därför har nu EUs medlemsländer enats om regler för att förbättra möjligheterna för arvingarna att slutligt lösa alla frågor om arvet i ett och samma land. Genom en EU-förordning, arvsförordningen, införs nu ett gemensamt regelverk inom EU på arvsrättens område.

Arvsförordningen

Arvsförordningen är tillämplig på alla civilrättsliga aspekter av arv. Förordningen omfattar till exempel frågor om hur arvet ska fördelas, hur boutredning och arvskifte ska förrättas samt hur ett testamente ska bedömas.

I arvsförordningen regleras även vilken medlemsstats domstolar och myndigheter som får besluta i frågor om arv med internationell anknytning. Där framgår även hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Behörigheten enligt arvsförordningen omfattar i allmänhet arvet i dess helhet och all den avlidnes egendom ska ingå i prövningen, oavsett i vilket land egendomen finns.

Huvudregeln är att arvsfrågor normalt ska prövas av domstol i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag. Det har redan tidigare gällt mellan de nordiska länderna. Men gentemot övriga länder har svensk lag tillämpats om den avlidne var svensk medborgare.

Lagval

Personer som berörs bör se över möjligheten att göra ett lagval. Arvsförordningen ger en person möjlighet att genom ett aktivt val låta rätten till sitt arv styras av lagen i det land där personen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant.

Verkställighet

I förordningen regleras också hur domar och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i andra EU-länder. Vidare införs ett europeiskt arvsintyg som kan användas av bland annat arvingar och testamentstagare för att styrka behörigheten och skapa möjlighet att utöva sina rättigheter i ett annat EU-land. Arvsintyget ska gälla i samtliga EU-länder utan att det krävs något särskilt förfarande.

Arvsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen av förordningen ska fungera i praktiken föreslår regeringen att en ny lag om arv i internationella situationer införs.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 17 augusti 2015 och ska tillämpas på arv efter personer som avlider från och med ikraftträdandet.

Proposition 2014/15:105

Företagsaktuellt nr 4 2015

Publicerat 15 maj 2024

Muntliga avtal gäller i de flesta fall men bör undvikas

För att undvika ord-mot-ord-situationer är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställda att rekommendera. Det är viktigt särskilt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom den anställde vid en tvist ses som den svagare parten vilket ställer högre krav på arbetsgivaren att bevisa sin uppfattning. Även om arbetsgivare och anställd är överens kan man inte avtala eller bli överens om …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Vem gör du affärer med?

Vissa saker bör företagare kontrollera eller se över regelbundet. Det kan vara att lägga om lånen eller att hitta en billigare försäkring. En åtgärd du som företagare bör se över en gång om året är vem du gör affärer med. Här är några enkla tips på vad du bör kontrollera och varför. Kontrollera att din leverantör har F-skatt  Ett företag som har F-skatt betalar …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

En guide: E-faktura eller PDF-faktura – vad ska du välja och hur kommer du igång

I takt med att allt fler affärsprocesser digitaliseras, blir frågan om hur fakturering ska ske allt mer aktuell. För många innebär detta ett vägval mellan PDF-faktura och e-faktura. Vad är egentligen skillnaden och varför är det så få som byter till e-faktura trots fördelarna? Vi guidar dig genom fakturadjungeln och ger praktiska tips för en smidig övergång. Många fördelar …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Konkurserna ökar – vad tänka på?

Antalet konkurser var 2023 det hösta sedan finanskrisen på 90-talet och trots att våren nu är här syns ingen ljusning. Det ligger många riskfaktorer bakom den ökade konkursvågen enligt UC. Den ekonomiska brottsligheten är en. Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna berättar vad du som företagare ska tänka på för att undvika ekonomiska svårigheter och …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive expansionsfond samt räntefördelning. Vi går igenom de olika alternativen, vad de innebär och vad ska man ska tänka på. Göra en avsättning till periodiseringsfond Periodiseringsfonden är ett …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I den här artikeln berättar vi vilka uppgifter som Skatteverket ska granska särskilt noggrant. Kontroller Alla deklarationer granskas maskinellt. Sedan gör Skatteverket manuella kontroller. Då …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna sin kund, utan att också ha koll på sina leverantörer. Tech-entreprenören Jens Nylander berättar hur noggrannare kontroller både kan spara tid och pengar, samt förhindra ekonomisk brottslighet. …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen Srf konsulterna, berättar hur företagaren tillsammans med sin redovisningskonsult kan motverka att företaget utnyttjas i kriminella syften. I en tid då organiserad brottslighet ökar och genomsyrar …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa skattereduktioner kan omfördelas i deklarationen för inkomståret 2023. 14 olika skattereduktioner   Det finns 14 olika skattereduktioner som en fysisk person kan få. För att kunna …

Läs mer

Publicerat 14 mars 2024

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med ett ställningstagande som Skatteverket meddelade för två år sedan och som gjorde att många samfällighetsföreningar registrerade sig för moms. Nu har Skatteverket kommit ut med information hur …

Läs mer

Gå till startsidan