Koncernredovisning

Om ditt företag är en koncern som består av flera företag som är dotterbolag till ett moderbolag (ägare) så behöver troligtvis en koncernredovisning upprättas. Moderföretaget i en större koncern måste upprätta en koncernredovisning medan ett moderföretag med ett mindre dotterbolag utan större betydelse för koncernen inte alltid behöver det. Vilka regler som gäller för företag i en koncern beror på företagets omsättning.

Vad innehåller en koncernredovisning?

En koncernredovisning är den redovisning som innefattar hela koncernen som helhet, med samtliga tillhörande koncernföretag. Koncernredovisning upprättas för att ge en helhetsbild av koncernens resultat, ställning och kassaflöde. I koncernensredovisningsens samtliga koncernföretag som en enhet istället för flera olika enheter. Det innebär att samtliga koncernföretagens resultaträkning och balansräkning har slagits ihop med varandra och utgör då en gemensam balans- och resultaträkning. Ett koncernbokslut måste upprättas i slutet av varje räkenskapsår.

Goda kunskaper krävs

Det blir allt vanligare att koncerner delas upp i olika enheter. Det gör att Redovisningskonsulter måste ha goda kunskaper inom koncernredovisning. För att kunna upprätta koncernens redovisning krävs ett stort förarbete och en kunnig professionell ekonom, som exempelvis en redovisningskonsult. Det är utifrån denna sammanställda redovisning som många beslut fattas.