Publicerat 25 februari 2015 i kategorin Artiklar

Nya lagar 2015

Vi presenterar kort ett urval av de ny lagar som under 2015 kan påverka dig och ditt företag. De flesta av dessa nya lagar trädde ikraft vid årsskiftet.

Sänkt pensionssparavdrag

Avdragsrätten för privat pensionssparande har begränsats. Det fasta beloppet har sänkts från 12 000 till 1 800 kr för sparande under 2015. Från och med 2016 är avsikten att avdragsrätten ska slopas helt. Den förhöjda avdragsrätt som finns för dig som redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har inte ändrats.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura

Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura har höjts från 2 000 kr till 4 000 kr. En förenklad faktura är ett kvitto som ska innehålla

  • det datum fakturan utfärdades (fakturadatumet),
  • din identifiering,
  • vilken typ av varor du levererat eller tjänster du utfört,
  • vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen.

Nytt system för importmoms

Nu ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket istället för till Tullverket. De nya reglerna innebär att importmomsen får lyftas i samma momsdeklaration som den utgående momsen redovisas.

Fortfarande är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket och betala tullavgift för tullpliktiga varor.

Höjd skatt på avfall

Skatten på avfall har höjts från 435 till 500 kr per ton avfall. Konsumentskydd vid automatisk förlängning av avtal Den 1 mars förstärktes konsumentskyddet när avtal förlängs automatiskt om inte konsumenten säger upp det. Om du som företagare använder sådana avtal måste du påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om du inte påminner konsumenten har han rätt att säga upp avtalet.

Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

Trängselskatt för utländska fordon

Trängselskatt ska nu även betalas för fordon som inte är registrerade i Sverige. En annan nyhet är att om du har en skuld på trängselskatt som uppgår till mer än 5 000 kr, som du skulle ha betalat för mer än sex månader sedan, får du inte använda din bil.

Höjd fordonsskatt

Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet har höjts för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut har sänkts från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer och koldioxidbeloppet har höjts från 20 kr till 22 kr.
  • För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle förutom gasol, har koldioxidbeloppet höjts från 10 till 11 kr.
  • Bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna fordon har höjts från 2,33 till 2,37.
  • Den viktbaserade fordonsskatten har höjts med 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med 14 procent för övriga lätta fordon.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning har en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införts.

Reglerna innebär att mikroproducenter som matar in förnybar el från sol, vind, vågor e.d. på elnätet kan få en skattereduktion på 60 öre per inmatad kWh. Ett tak är satt vid 30 000 kWh. Det ger en maximal skattereduktion på 18 000 kr.

Omsättningsland för elektroniska tjänster

Säljer ditt företag elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska företaget redovisa och betala moms i det land där köparen är bosatt.

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Det har införts ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. En arbetsgivare blir nu kompenserad med upp till 250 000 kr per år för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden. Läs mer >>.

Bättre kontroll av HUS-tjänster

För HUS-tjänster som betalas efter den 31 mars ska det företag som utfört tjänsten lämna fler uppgifter än tidigare i samband med begäran om ersättning från Skatteverket. Sådan begäran kan fortsättningsvis bara göras elektroniskt och utbetalning kan bara göras till konto som tillhör utföraren. Det går att få dispens från kravet på att ansökan ska lämnas elektroniskt om det finns särskilda skäl. Ansökan om sådan dispens måste göras senast den 30 april 2015.

Elektronisk ansökan om lantmäteri-förrättning

Det är nu möjligt att elektroniskt ansöka om lantmäteriförrättning. Det gäller alla slags förrättningar och omfattar bland annat fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Även andra handlingar än själva ansökan kan lämnas in elektroniskt.

Längre preskriptionstid i försäkringssammanhang

Den som drabbas av en skada som kan ersättas från en försäkring måste anmäla kravet till försäkringsbolaget eller väcka talan i domstol för att ta till vara sina rättigheter. Om personen inte agerar, kan rätten till ersättning preskriberas. Preskriptionstiden i de flesta försäkringssammanhang har nu förlängts från tre år till att alltid vara minst tio år.

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor

Kör du taxi och har ett jämförpris över 500 kr för en taxiresa ska du upplysa resenären om priset när resan beställs. Bevis om prisuppgiften ska ges till resenären och sparas av taxibolaget.

 

Företagsaktuellt nr 2 2015

Publicerat 17 maj 2023

Skatteförslag på väg ut på remiss

Arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, energiskatt, bränsleskatt. De är några av de områden som regeringen nu aviserar och remitterar förslag om inför höstbudgeten.När vårändringsbudgeten presenterades var det skralt med förslag inom skatteområdet. Samtidigt aviserade finansministern att förslag på skatteområdet skulle komma. Inom ramen för Tidöavtalet vill regeringen främja …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Distansjobba utomlands i sommar? Tänk på detta först

Sugen på att stanna kvar och jobba utomlands några månader efter semestern i sommar? Är du byråledare och vill erbjuda distansarbete även utomlands för vara en mer attraktiv arbetsgivare? – Varken lagstiftning eller praxis har hunnit med när det gäller regleringen av distansarbete. Det finns ett antal saker man verkligen måste ha koll på för att det ska bli bra för båda …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Viktiga råd vid anställning av sommarvikarier

Att anställa sommarvikarier är inget man ska slarva med. Även om det rör sig om korta anställningar är det mycket att tänka på; särskilt eftersom det är yngre människor utan särskilt mycket arbetslivserfarenhet.Det skiljer sig inte så mycket åt mellan att anställa en sommarvikarie mot en person för en fast anställning, i vart fall inte om man pratar om arbetsrätten och de …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Viktigaste reglerna för anställdas semesterledighet

Det finns mycket att tänka på för de som planerar personalens semesterledighet. Likaså för dem som ska räkna ut vilken semesterlön som ska betalas ut under ledigheten. Här följer några av de viktigaste reglerna.Semesterlagen innehåller flera tvingande regler om semesterledighet. En anställd måste till exempel ta ut minst 20 semesterdagar i ledighet under året. Detta under …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Ett steg närmare elstödet

Nu har de svenska reglerna om elstöd till företag beslutats av regeringen. Precis som utlovat kommer företag i elområde 4 att få ersättning med 79 öre per kilowattimme och företag i elområde 3 med 50 öre per kilowattimme. Stödet avser förbrukning under referensperioden oktober 2021–september 2022. Från och med den 30 maj 2023 kan företag ansöka om elstödet hos Skatteverket. …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

När kommer skatteåterbäringen?

Du kan få tillbaka skattepengarna tidigt, redan i april. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver göra för att få pengarna så tidigt och vilka andra datum som gäller för skatteåterbäringen. Lämna in deklarationen innan den 30 mars Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Proposition dröjer: När slipper vi papperskvitton?

En av de vanligaste frågorna vi får när vi träffar medlemmar är ”hur gick det med moderniseringen av bokföringslagen?” Svaret från klimat- och näringslivsdepartementet dröjer, men Srf konsulterna följer noga ärendet.Ni kanske minns utredningen (SOU 2021:60 ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen”) där Srf konsulternas Maria Albanese och …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Kontrollera och se över uppgifterna i deklarationen

Förra vecka den 14 mars öppnade Skatteverket möjligheten att lämna in inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. Det är startskottet för deklarationstider för företag och fysiska personer. Redan första dygnet deklarerade över 1 miljon personer! Idag en vecka senare har över 2 miljoner personer deklarerat. Vi kommer under de närmsta veckorna ge tips och nyheter om årets …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Skriv under flera arbetsgivardeklarationer samtidigt

Nu kan du som lönekonsult eller redovisningskonsult skriva under flera arbetsgivardeklarationer digitalt vid ett och samma tillfälle. – Det har varit ett flertal juridiska och tekniska problem att lösa på vägen hit, så det känns mycket bra att nu kunna erbjuda den här tjänsten. Vi vet att marknaden starkt efterfrågar den, konstaterar Monica Gyllander, verksamhetsutvecklare vid …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Några avdrag i deklarationen 2023

Nu börjar vi närma oss den 2 maj då inkomstdeklarationen 1 för fysiska personer ska vara inlämnad. Det innebär också att enskilda näringsidkare, delägare i fåmansföretag och handelsbolag ska deklarera om man inte har fått anstånd att lämna deklarationen. I den här artikeln tar vi upp några avdragsfrågor för dig som sålt din bostad och för dig som är enskild …

Läs mer

Gå till startsidan