Publicerat 25 februari 2015 i kategorin Artiklar

Nya lagar 2015

Vi presenterar kort ett urval av de ny lagar som under 2015 kan påverka dig och ditt företag. De flesta av dessa nya lagar trädde ikraft vid årsskiftet.

Sänkt pensionssparavdrag

Avdragsrätten för privat pensionssparande har begränsats. Det fasta beloppet har sänkts från 12 000 till 1 800 kr för sparande under 2015. Från och med 2016 är avsikten att avdragsrätten ska slopas helt. Den förhöjda avdragsrätt som finns för dig som redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har inte ändrats.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura

Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura har höjts från 2 000 kr till 4 000 kr. En förenklad faktura är ett kvitto som ska innehålla

  • det datum fakturan utfärdades (fakturadatumet),
  • din identifiering,
  • vilken typ av varor du levererat eller tjänster du utfört,
  • vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen.

Nytt system för importmoms

Nu ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket istället för till Tullverket. De nya reglerna innebär att importmomsen får lyftas i samma momsdeklaration som den utgående momsen redovisas.

Fortfarande är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket och betala tullavgift för tullpliktiga varor.

Höjd skatt på avfall

Skatten på avfall har höjts från 435 till 500 kr per ton avfall. Konsumentskydd vid automatisk förlängning av avtal Den 1 mars förstärktes konsumentskyddet när avtal förlängs automatiskt om inte konsumenten säger upp det. Om du som företagare använder sådana avtal måste du påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om du inte påminner konsumenten har han rätt att säga upp avtalet.

Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

Trängselskatt för utländska fordon

Trängselskatt ska nu även betalas för fordon som inte är registrerade i Sverige. En annan nyhet är att om du har en skuld på trängselskatt som uppgår till mer än 5 000 kr, som du skulle ha betalat för mer än sex månader sedan, får du inte använda din bil.

Höjd fordonsskatt

Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet har höjts för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut har sänkts från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer och koldioxidbeloppet har höjts från 20 kr till 22 kr.
  • För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle förutom gasol, har koldioxidbeloppet höjts från 10 till 11 kr.
  • Bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna fordon har höjts från 2,33 till 2,37.
  • Den viktbaserade fordonsskatten har höjts med 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med 14 procent för övriga lätta fordon.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning har en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införts.

Reglerna innebär att mikroproducenter som matar in förnybar el från sol, vind, vågor e.d. på elnätet kan få en skattereduktion på 60 öre per inmatad kWh. Ett tak är satt vid 30 000 kWh. Det ger en maximal skattereduktion på 18 000 kr.

Omsättningsland för elektroniska tjänster

Säljer ditt företag elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska företaget redovisa och betala moms i det land där köparen är bosatt.

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Det har införts ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. En arbetsgivare blir nu kompenserad med upp till 250 000 kr per år för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden. Läs mer >>.

Bättre kontroll av HUS-tjänster

För HUS-tjänster som betalas efter den 31 mars ska det företag som utfört tjänsten lämna fler uppgifter än tidigare i samband med begäran om ersättning från Skatteverket. Sådan begäran kan fortsättningsvis bara göras elektroniskt och utbetalning kan bara göras till konto som tillhör utföraren. Det går att få dispens från kravet på att ansökan ska lämnas elektroniskt om det finns särskilda skäl. Ansökan om sådan dispens måste göras senast den 30 april 2015.

Elektronisk ansökan om lantmäteri-förrättning

Det är nu möjligt att elektroniskt ansöka om lantmäteriförrättning. Det gäller alla slags förrättningar och omfattar bland annat fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Även andra handlingar än själva ansökan kan lämnas in elektroniskt.

Längre preskriptionstid i försäkringssammanhang

Den som drabbas av en skada som kan ersättas från en försäkring måste anmäla kravet till försäkringsbolaget eller väcka talan i domstol för att ta till vara sina rättigheter. Om personen inte agerar, kan rätten till ersättning preskriberas. Preskriptionstiden i de flesta försäkringssammanhang har nu förlängts från tre år till att alltid vara minst tio år.

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor

Kör du taxi och har ett jämförpris över 500 kr för en taxiresa ska du upplysa resenären om priset när resan beställs. Bevis om prisuppgiften ska ges till resenären och sparas av taxibolaget.

 

Företagsaktuellt nr 2 2015

Publicerat 15 november 2023

Undvik kvarskatt nästa år

Kvarskatt och höjda kostnadsräntor har under hösten fått stor uppmärksamhet. Många pensionärer har fått kvarskatt, bland annat 57:orna som har hamnat i kläm avseende skattereglerna. Den höjda kostnadsräntan på skattekontot innebär att det kan bli en dyr historia att inte betala kvarskatten i tid. Även tillfälligt anstånd som företagen fick under pandemin ska betalas eller …

Läs mer

Publicerat 15 november 2023

Semesterledighet vid hel sjukskrivning – är det möjligt?

Det korta svaret är nej. Man kan inte ha två ledighetsorsaker samtidigt. Dessutom är grundsyftet med semesterledighet att man som anställd ska vara ledig för vila och rekreation. Något som troligen är svårt att uppnå om man samtidigt är sjukskriven. Syftet är inte heller att kunna förstärka sin ekonomiska situation.Försäkringskassan har visserligen inga invändningar mot …

Läs mer

Publicerat 15 november 2023

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regeringen höjer försörjningskravet för arbetstillstånd som ett steg mot mer rättvisa arbetsvillkor.Försörjningskravet, som innebär att inkomsten måste täcka både boendekostnader och levnadskostnader för den sökande och deras familjemedlemmar, fungerar som en indikation på ekonomisk stabilitet. Från och med den 1 november gäller dock ett nytt, höjt försörjningskrav för …

Läs mer

Publicerat 15 november 2023

Julgåvor – vad gäller i år?

Inga nya beloppsgränser för julklappar till de anställda – utan det är fortfarande högst 500 kronor som gäller för att gåvan ska vara skattefri för de anställda. Visst finns det förutsättningar som ska vara uppfyllda för att den ska vara skattefri? Ja, det stämmer. Detta gäller för julgåvor till kunder.Beskattning av gåvan hos den anställde Utgångspunkten är att alla …

Läs mer

Publicerat 18 oktober 2023

Fick du slutskattebeskedet i augusti?

Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 13 november ska den vara betald. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär inkomstdeklaration för detta inkomstår och undvik på det sättet kvarskatten till nästa år. Slutskattebesked i augusti Den som fick sitt slutskattebesked för inkomståret 2022 i augusti ska betala …

Läs mer

Publicerat 17 oktober 2023

Höjt prisbasbelopp – så påverkas du!

Nu har regeringen beslutat om prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Men vilken betydelse har prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet? Regeringen har även valt att inte höja skiktgränsen för statliginkomstskatt för 2024. Vad innebär det?Beloppsnivåer för 2024 Prisbasbeloppet används vid beräkning av exempelvis intäkter, förmåner och avgifter och …

Läs mer

Publicerat 17 oktober 2023

Höstaktuellt om semester

Har man kalenderår som semesterår kan det vara bra att nu gå igenom kvarvarande semesterdagar och planera för när sådana dagar som inte får sparas ska tas ut.Som anställd och arbetsgivare är man skyldig att se till att minst 20 semesterdagar tas ut i ledighet under semesteråret. Semesteråret kan löpa under olika perioder. Om företaget följer semesterlagens regler är det från 1 …

Läs mer

Publicerat 17 oktober 2023

Räkenskapsår behöver inte alltid betyda kalenderår

Under sommaren lämnade aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår, in årsredovisningen till Bolagsverket och inkomstdeklarationen till Skatteverket. Att räkenskapsåret motsvarar kalenderåret är det vanliga. Men är det verkligen det bästa för ditt företag att ha kalenderår och behöver det verkligen vara så? Kan det finnas andra räkenskapsår som skulle vara bättre för …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Inkomster från uthyrning av olika tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Som vi har skrivit om i en tidigare artikel kommer Skatteverket även att få kontrolluppgifter från plattformsföretag när du har hyrt ut din sommarstuga, lägenhet, båt eller husbil. Av kontrolluppgiften kommer det att framgå hur stor ersättning man har fått vid uthyrningen. I den här artikeln tittar vi närmare …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Höjd ränta på skattekontot- igen

För andra gången under 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. De nya räntorna gäller från och med den 1 augusti 2023. Den höjda räntan påverkar bland annat företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Räntorna på skattekontot är samma för företagare och privatpersoner.Vi har varit vana med låga kostnadsräntor, men …

Läs mer

Gå till startsidan