Publicerat 25 februari 2015 i kategorin Artiklar

Nya lagar 2015

Vi presenterar kort ett urval av de ny lagar som under 2015 kan påverka dig och ditt företag. De flesta av dessa nya lagar trädde ikraft vid årsskiftet.

Sänkt pensionssparavdrag

Avdragsrätten för privat pensionssparande har begränsats. Det fasta beloppet har sänkts från 12 000 till 1 800 kr för sparande under 2015. Från och med 2016 är avsikten att avdragsrätten ska slopas helt. Den förhöjda avdragsrätt som finns för dig som redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har inte ändrats.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura

Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura har höjts från 2 000 kr till 4 000 kr. En förenklad faktura är ett kvitto som ska innehålla

  • det datum fakturan utfärdades (fakturadatumet),
  • din identifiering,
  • vilken typ av varor du levererat eller tjänster du utfört,
  • vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen.

Nytt system för importmoms

Nu ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket istället för till Tullverket. De nya reglerna innebär att importmomsen får lyftas i samma momsdeklaration som den utgående momsen redovisas.

Fortfarande är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket och betala tullavgift för tullpliktiga varor.

Höjd skatt på avfall

Skatten på avfall har höjts från 435 till 500 kr per ton avfall. Konsumentskydd vid automatisk förlängning av avtal Den 1 mars förstärktes konsumentskyddet när avtal förlängs automatiskt om inte konsumenten säger upp det. Om du som företagare använder sådana avtal måste du påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om du inte påminner konsumenten har han rätt att säga upp avtalet.

Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

Trängselskatt för utländska fordon

Trängselskatt ska nu även betalas för fordon som inte är registrerade i Sverige. En annan nyhet är att om du har en skuld på trängselskatt som uppgår till mer än 5 000 kr, som du skulle ha betalat för mer än sex månader sedan, får du inte använda din bil.

Höjd fordonsskatt

Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet har höjts för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut har sänkts från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer och koldioxidbeloppet har höjts från 20 kr till 22 kr.
  • För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle förutom gasol, har koldioxidbeloppet höjts från 10 till 11 kr.
  • Bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna fordon har höjts från 2,33 till 2,37.
  • Den viktbaserade fordonsskatten har höjts med 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med 14 procent för övriga lätta fordon.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning har en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införts.

Reglerna innebär att mikroproducenter som matar in förnybar el från sol, vind, vågor e.d. på elnätet kan få en skattereduktion på 60 öre per inmatad kWh. Ett tak är satt vid 30 000 kWh. Det ger en maximal skattereduktion på 18 000 kr.

Omsättningsland för elektroniska tjänster

Säljer ditt företag elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska företaget redovisa och betala moms i det land där köparen är bosatt.

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Det har införts ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. En arbetsgivare blir nu kompenserad med upp till 250 000 kr per år för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden. Läs mer >>.

Bättre kontroll av HUS-tjänster

För HUS-tjänster som betalas efter den 31 mars ska det företag som utfört tjänsten lämna fler uppgifter än tidigare i samband med begäran om ersättning från Skatteverket. Sådan begäran kan fortsättningsvis bara göras elektroniskt och utbetalning kan bara göras till konto som tillhör utföraren. Det går att få dispens från kravet på att ansökan ska lämnas elektroniskt om det finns särskilda skäl. Ansökan om sådan dispens måste göras senast den 30 april 2015.

Elektronisk ansökan om lantmäteri-förrättning

Det är nu möjligt att elektroniskt ansöka om lantmäteriförrättning. Det gäller alla slags förrättningar och omfattar bland annat fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Även andra handlingar än själva ansökan kan lämnas in elektroniskt.

Längre preskriptionstid i försäkringssammanhang

Den som drabbas av en skada som kan ersättas från en försäkring måste anmäla kravet till försäkringsbolaget eller väcka talan i domstol för att ta till vara sina rättigheter. Om personen inte agerar, kan rätten till ersättning preskriberas. Preskriptionstiden i de flesta försäkringssammanhang har nu förlängts från tre år till att alltid vara minst tio år.

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor

Kör du taxi och har ett jämförpris över 500 kr för en taxiresa ska du upplysa resenären om priset när resan beställs. Bevis om prisuppgiften ska ges till resenären och sparas av taxibolaget.

 

Företagsaktuellt nr 2 2015

Publicerat 19 januari 2023

Var är tjänstestället?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Att få detta rätt blir viktigt till årets första AGI-rapportering.Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Sedan finns några undantag till huvudregeln: …

Läs mer

Publicerat 19 januari 2023

Aktuellt inför 2023

Nytt år, nya lagar och regler. Den 1 januari 2023 träder flera nya lagar i kraft och som vanligt vid årsskiftet gäller nya beloppsgränser och procentsatser. Resor kopplade till tjänst Under året som gått har det varit många turer kring avdraget för arbetsrelaterade resor. Det som gäller från och med 1 januari är att reseavdrag fortfarande i deklarationen. Det som tillkommer är …

Läs mer

Publicerat 19 januari 2023

Höjd åldersgräns för tjänstepension

Från och med 1 januari 2023 gäller nya pensionsåldrar. Gränsen för när endast ålderspensionsavgift ska betalas höjs från årsskiftet, från det år personen fyller 66 år till det år personen fyller 67 år. Åldersgränsen för tjänstepension enligt ITP1 blir 66 år. En ny kolumn införs samtidigt i skattetabellen.ITP är framförhandlad av PTK (anställda tjänstemäns …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Julgåvor till de anställda – vad gäller i år?

Vi närmar oss jul och det är kanske dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vad finns det för begränsningar för att gåvan ska vara skattefri för de anställda? Vad gäller för avdragsrätten för arbetsgivaren? Kan arbetsgivaren i stället skänka en gåva till en välgörenhetsorganisation? Eller kan den anställda själv välja att skänka julgåvan till en …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Leasing av cyklar för privat användning, momsavdrag?

Nytt från och med den 1 januari 2022 är att en cykelförmån (det vill säga en cykel som används privat) – under vissa förutsättningar – är inkomstskattefri för de anställda upp till 3 000 kr/år, men har arbetsgivaren rätt till avdrag för den ingående momsen? Du kan läsa om den inkomstskattemässiga skattefriheten här. Enligt Skatteverket har arbetsgivaren inte rätt till …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Beskattningsland vid liveframträdanden via internet

Ska det vara moms på interaktiva framträdanden som filmas och direktsänds via internet där de som filmas finns utanför EU? Förutsättningen för frågan är att den som äger det digitala innehållet tillhandahåller tjänsten till någon som inte är en beskattningsbar person. Skatteverkets uppfattning är att frågan normalt ska besvaras med ja av följande skäl. En av …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Inför årskiftet: Skattemässiga frågor att ha koll på

Vi närmar oss årsskiftet 2022/23. Varje årsskifte innebära att företagarna behöver tänka på vissa skattemässiga frågor. Det handlar om de vanliga funderingarna – ska företaget göra avsättning till periodiseringsfond? Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

En svängig resa med avdrag

Turerna är många kring reglerna för arbetsresor. I somras beslutade riksdagen om ett nytt system, som sedan den nytillträdda regeringen aviserade att man skulle dra tillbaka. Nu ligger en tredje variant på beslutslistan hos riksdagen.Det är inte alltid lätt att hänga med. I våras beslutade riksdagen att det avdrag privatpersoner kan göra för arbetsresor i deklarationen skulle …

Läs mer

Publicerat 17 november 2022

Förslag på nya skatteregler

Sverige har nyligen fått en ny regering och det brukar innebära att det kommer förslag på nya skatteregler. I budgetpropositionen presenteras flera av dessa förslag. Vissa av dem har redan varit ute på remiss och ligger längre fram i lagstiftningsprocessen. De nyheter som regeringen aviserade i budgetpropositionen kommer längre fram i höst på remiss. Många av de förändringar som …

Läs mer

Publicerat 17 november 2022

Högre kostnadsränta på kvarskatt

Slutskattebesked i augusti och skatt att betala? Den 14 november ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto.Att få kvarskatt kan bero på många olika saker. Om en person har fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare samtidigt kan skatteavdraget blivit för lågt. Det kan även bero på skatt på fonder, fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skatteverket fastställer …

Läs mer

Gå till startsidan