Publicerat 25 februari 2015 i kategorin Artiklar

Nya lagar 2015

Vi presenterar kort ett urval av de ny lagar som under 2015 kan påverka dig och ditt företag. De flesta av dessa nya lagar trädde ikraft vid årsskiftet.

Sänkt pensionssparavdrag

Avdragsrätten för privat pensionssparande har begränsats. Det fasta beloppet har sänkts från 12 000 till 1 800 kr för sparande under 2015. Från och med 2016 är avsikten att avdragsrätten ska slopas helt. Den förhöjda avdragsrätt som finns för dig som redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har inte ändrats.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura

Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura har höjts från 2 000 kr till 4 000 kr. En förenklad faktura är ett kvitto som ska innehålla

  • det datum fakturan utfärdades (fakturadatumet),
  • din identifiering,
  • vilken typ av varor du levererat eller tjänster du utfört,
  • vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen.

Nytt system för importmoms

Nu ska momsregistrerade företag som importerar varor redovisa och betala moms på import direkt till Skatteverket istället för till Tullverket. De nya reglerna innebär att importmomsen får lyftas i samma momsdeklaration som den utgående momsen redovisas.

Fortfarande är företag skyldiga att lämna importdeklaration över importerade varor till Tullverket och betala tullavgift för tullpliktiga varor.

Höjd skatt på avfall

Skatten på avfall har höjts från 435 till 500 kr per ton avfall. Konsumentskydd vid automatisk förlängning av avtal Den 1 mars förstärktes konsumentskyddet när avtal förlängs automatiskt om inte konsumenten säger upp det. Om du som företagare använder sådana avtal måste du påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om du inte påminner konsumenten har han rätt att säga upp avtalet.

Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

Trängselskatt för utländska fordon

Trängselskatt ska nu även betalas för fordon som inte är registrerade i Sverige. En annan nyhet är att om du har en skuld på trängselskatt som uppgår till mer än 5 000 kr, som du skulle ha betalat för mer än sex månader sedan, får du inte använda din bil.

Höjd fordonsskatt

Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet har höjts för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut har sänkts från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer och koldioxidbeloppet har höjts från 20 kr till 22 kr.
  • För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle förutom gasol, har koldioxidbeloppet höjts från 10 till 11 kr.
  • Bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna fordon har höjts från 2,33 till 2,37.
  • Den viktbaserade fordonsskatten har höjts med 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med 14 procent för övriga lätta fordon.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning har en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införts.

Reglerna innebär att mikroproducenter som matar in förnybar el från sol, vind, vågor e.d. på elnätet kan få en skattereduktion på 60 öre per inmatad kWh. Ett tak är satt vid 30 000 kWh. Det ger en maximal skattereduktion på 18 000 kr.

Omsättningsland för elektroniska tjänster

Säljer ditt företag elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska företaget redovisa och betala moms i det land där köparen är bosatt.

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Det har införts ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. En arbetsgivare blir nu kompenserad med upp till 250 000 kr per år för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden. Läs mer >>.

Bättre kontroll av HUS-tjänster

För HUS-tjänster som betalas efter den 31 mars ska det företag som utfört tjänsten lämna fler uppgifter än tidigare i samband med begäran om ersättning från Skatteverket. Sådan begäran kan fortsättningsvis bara göras elektroniskt och utbetalning kan bara göras till konto som tillhör utföraren. Det går att få dispens från kravet på att ansökan ska lämnas elektroniskt om det finns särskilda skäl. Ansökan om sådan dispens måste göras senast den 30 april 2015.

Elektronisk ansökan om lantmäteri-förrättning

Det är nu möjligt att elektroniskt ansöka om lantmäteriförrättning. Det gäller alla slags förrättningar och omfattar bland annat fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Även andra handlingar än själva ansökan kan lämnas in elektroniskt.

Längre preskriptionstid i försäkringssammanhang

Den som drabbas av en skada som kan ersättas från en försäkring måste anmäla kravet till försäkringsbolaget eller väcka talan i domstol för att ta till vara sina rättigheter. Om personen inte agerar, kan rätten till ersättning preskriberas. Preskriptionstiden i de flesta försäkringssammanhang har nu förlängts från tre år till att alltid vara minst tio år.

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor

Kör du taxi och har ett jämförpris över 500 kr för en taxiresa ska du upplysa resenären om priset när resan beställs. Bevis om prisuppgiften ska ges till resenären och sparas av taxibolaget.

 

Företagsaktuellt nr 2 2015

Publicerat 15 maj 2024

Vem gör du affärer med?

Vissa saker bör företagare kontrollera eller se över regelbundet. Det kan vara att lägga om lånen eller att hitta en billigare försäkring. En åtgärd du som företagare bör se över en gång om året är vem du gör affärer med. Här är några enkla tips på vad du bör kontrollera och varför. Kontrollera att din leverantör har F-skatt  Ett företag som har F-skatt betalar …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

En guide: E-faktura eller PDF-faktura – vad ska du välja och hur kommer du igång

I takt med att allt fler affärsprocesser digitaliseras, blir frågan om hur fakturering ska ske allt mer aktuell. För många innebär detta ett vägval mellan PDF-faktura och e-faktura. Vad är egentligen skillnaden och varför är det så få som byter till e-faktura trots fördelarna? Vi guidar dig genom fakturadjungeln och ger praktiska tips för en smidig övergång. Många fördelar …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Muntliga avtal gäller i de flesta fall men bör undvikas

För att undvika ord-mot-ord-situationer är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställda att rekommendera. Det är viktigt särskilt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom den anställde vid en tvist ses som den svagare parten vilket ställer högre krav på arbetsgivaren att bevisa sin uppfattning. Även om arbetsgivare och anställd är överens kan man inte avtala eller bli överens om …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Konkurserna ökar – vad tänka på?

Antalet konkurser var 2023 det hösta sedan finanskrisen på 90-talet och trots att våren nu är här syns ingen ljusning. Det ligger många riskfaktorer bakom den ökade konkursvågen enligt UC. Den ekonomiska brottsligheten är en. Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna berättar vad du som företagare ska tänka på för att undvika ekonomiska svårigheter och …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa skattereduktioner kan omfördelas i deklarationen för inkomståret 2023. 14 olika skattereduktioner   Det finns 14 olika skattereduktioner som en fysisk person kan få. För att kunna …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive expansionsfond samt räntefördelning. Vi går igenom de olika alternativen, vad de innebär och vad ska man ska tänka på. Göra en avsättning till periodiseringsfond Periodiseringsfonden är ett …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna sin kund, utan att också ha koll på sina leverantörer. Tech-entreprenören Jens Nylander berättar hur noggrannare kontroller både kan spara tid och pengar, samt förhindra ekonomisk brottslighet. …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I den här artikeln berättar vi vilka uppgifter som Skatteverket ska granska särskilt noggrant. Kontroller Alla deklarationer granskas maskinellt. Sedan gör Skatteverket manuella kontroller. Då …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen Srf konsulterna, berättar hur företagaren tillsammans med sin redovisningskonsult kan motverka att företaget utnyttjas i kriminella syften. I en tid då organiserad brottslighet ökar och genomsyrar …

Läs mer

Publicerat 14 mars 2024

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med ett ställningstagande som Skatteverket meddelade för två år sedan och som gjorde att många samfällighetsföreningar registrerade sig för moms. Nu har Skatteverket kommit ut med information hur …

Läs mer

Gå till startsidan